Studiebegeleiding en -advies - student.uva.nl (2023)

Table of Contents
Cookie Consent Kijk ook bij Videos

Cookie Consent

De UvA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Die worden ook benut om bijvoorbeeld YouTube-video's te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Dat betekent dat je internetgedrag kan worden gevolgd. Als je op ‘Accepteer alle cookies’ klikt, ga je hiermee akkoord.

Welke opleiding volg je?

(Video) Studying at the UvA from Abroad |Student Vlogs | Jayas | University of Amsterdam🇳🇱

Studiebegeleiding en -advies - student.uva.nl (1)

Laatst gewijzigd op 11-10-2022

(Video) Future Planet Studies studeren aan de Universiteit van Amsterdam

Als je problemen met studeren hebt en hulp zoekt, kun je altijd bij je studieadviseur terecht. Daarnaast biedt de UvA verschillende faciliteiten voor studiebegeleiding, zoals workshops studievaardigheden, hulp bij een nieuwe studiekeuze of een afspraak met een studentendecaan.Eerste aanspreekpuntNeem contact op met de studieadviseur

Toon informatie voor jouw opleiding

Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.

Welke opleiding volg je?

(Video) UvA | Bachelors Econometrics and Data Science en Actuariële Wetenschappen - Meet & Ask nov '22 (NL)
 • Studieadviseur

  De studieadviseur kan helpen bij vragen over je studieprogramma, je planning of persoonlijke omstandigheden die je studie kunnen beïnvloeden.

 • Workshops voor studentenExterne link

  Workshopaanbod in studievaardigheden, psychologische begeleiding, studiemotivatie en meer.

 • Hulp bij twijfels over je studiekeuze

  Voor studenten die zich willen heroriënteren biedt de UvA verschillende vormen van ondersteuning. Zoals een test, een studiekeuzetraject of een afspraak met een studiekeuzeadviseur.

 • Studentendecanen

  Een studentendecaan van de UvA ondersteunt je bij bijzondere omstandigheden die je studie beïnvloeden, zoals ziekte, familieomstandigheden, financiën en studeren met een functiebeperking.

 • Studentenpsychologen

  Heb je last van mentale problemen die je belemmeren in je studie? De psychologen van de UvA bieden diverse soorten begeleiding, zoals groepen, workshops, trainingen of gesprekken.

  (Video) Bachelor | Geneeskunde | Universiteit van Amsterdam

 • Hulp van docenten bij je studie

  Als je moeite hebt met de leerstof of problemen hebt met je tentamen, meld het dan bij de docent van het desbetreffende vak.

 • Loopbaanbegeleiding

  Wil je je oriënteren op je volgende stap en op de arbeidsmarkt? Bespreek je vragen, twijfels en plannen met een loopbaanadviseur.

Kijk ook bij

 • Ontwikkel je studievaardigheden
 • Mentale gezondheid
 • Vertrouwenspersoon: als je te maken hebt met ongewenst gedrag
 • Studeren met een functiebeperking, dyslexie of chronische ziekte
Studievoortgang en studieplanning

Videos

1. Bachelor biomedische wetenschappen UAntwerpen - update
(FaculteitFBD)
2. Wat is een goede student?
(University of Amsterdam)
3. Master | Psychologie - track Klinische Ontwikkelingspsychologie | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
4. Bachelor diergeneeskunde UAntwerpen - update
(FaculteitFBD)
5. Webinar | Talen- en regiostudies I | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
6. Studiebegeleiding: Het Studenten Service Centrum
(University of Groningen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 03/22/2023

Views: 6447

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.